Hledat a nacházet

„Nejdůležitější věcí v životě je volba povolání.“ (Blaise Pascal)

Každý hledáme v určitém období svého života svoji Cestu a každý se jednou rozhodneme být dobrým knězem, skvělým tátou nebo srdečnou řádovou sestrou. Proces rozhodnutí je často bolestivý. Proto je tu HledámPovolání.cz.

Chci vědět víc

O povolání

Jako křesťané nepohlížíme na život jako na pouhou náhodu, ale věříme, že s každým z nás má Bůh svůj jedinečný plán, skrze který nás volá k tomu, abychom svůj život vnímali jako dar, který přijímáme a ve službě druhým zase odevzdáváme, a tak ho prožili v plnosti a naplnili ho radostí. Povoláni jsme tedy jak k životu samotnému, tak i ke konkrétnímu způsobu, kterým ho prožijeme. Ať už jde o životní stav, konkrétní službu nebo zaměstnání.

"Pozorná a starostlivá péče je znamením zdařilého povolání. Je svědectvím života, kterého se dotýká Boží láska."
(Poselství Svatého Otce ke Světovému dni povolání)

Kněžství Zasvěcený život Manželství Zasvěcené panenství

Image

Formy povolání

Podob povolání, ke kterým nás Duch svatý zve, je mnoho. Odpovídají totiž na potřeby lidí a doby, ve které právě žijeme. Kromě tradičních forem, jako je povolání k manželství, k diecéznímu kněžství nebo řeholnímu zasvěcenému životu, se dnes setkáváme i s formami novějšími, jako je povolání k životu a k poslání v různých hnutích nebo laických společenstvích, která bývají mnohdy spojená s určitou spiritualitou nebo charismatem konkrétní řeholní rodiny, nebo povolání k různým podobám soužití zasvěcených osob, kněží, rodin, které spojuje totéž poslání, nebo třeba i povolání k životu „single“ – k životu ve světě bez manželství.

Image

Rozlišování

Mé povolání není něco, co by bylo někde jen předem dáno a já bych to měl pouze odhalit, ale jde o společný proces hledání a dialogu, ve kterém bych neměl být nikdy sám. Své povolání objevuji v rozhovoru s Bohem (v modlitbě), stejně jako v rozhovoru s někým, kdo je na cestě povolání dál než já, a má tedy více zkušeností (doprovázení).
„Znameními“, která mi mohou po cestě rozlišování napovědět, jsou také např. má osobní obdarování a schopnosti, přání a tužby, které Bůh do mého srdce vložil, ale pozorný bych měl být třeba i k potřebám současného světa a církve, protože právě i na ně mám svým povoláním odpovídat.

Image

Rozhodnutí

"Ty jsi se zbláznil, viď?! Na tohle musí jít někdo pořádnej a seriózní. Ale ty seš komediant a nehodíš se na to!"
Upřímné hledání a rozlišování by na můj život mělo jen pramalý dopad, pokud by nevedlo k rozhodnutí a v pravý čas i k rozhodnutí definitivnímu. A i když žijeme v době, kdy v nás potřeba rozhodnutí a požadavek definitivnosti vyvolávají spíš strach než radost a naději, stále platí, že bez rozhodnutí budeme jen přešlapovat na místě a vzdáme se své svobody a zodpovědnosti. Je mnohem lepší vydat se na cestu i s rizikem, že nebude tou úplně pravou, než prožít život na povrchu v neustálých pochybnostech. Rozhodnutí je i dnes známkou dospělosti.
Nezapomeňte ale hlavně na to, že… na konci života jistě nebudeme souzeni z toho, zda jsme své povolání úspěšně rozpoznali, ale z toho, jak jsme v životě milovali.

 • Diecézní kněžství – povolání ke službě Bohu a lidem, uskutečňuje se přijetím svátosti kněžství, zahrnuje kněžské sliby (vést Boží lid, hlásat evangelium, slib vysluhování svátostí, modlitba a breviář, zasvěcení se Bohu, v západní církvi přijetí celibátu, poslušnost biskupovi diecéze), naplňuje se širokým spektrem pastorace v rámci svěřené farnosti.
 • Charismata – dary, kterými Bůh obdarovává jedince nebo společenství, aby skrze ně sloužil/o církvi a světu.
 • Křesťan – člověk, který uvěřil v Krista a byl pokřtěn.
 • Laik – katolická církev tímto termínem označuje osoby, které nejsou kněžími (nemají svěcení).
 • Manželství – povolání k vytvoření trvalého svazku mezi mužem a ženou, směřujícímu k založení rodiny.
 • Pastorace – doprovázení lidí v jejich konkrétní životní situaci ve světle a síle evangelia.
 • Povolání – Boží nabídka konkrétní životní cesty, jak v životě následovat Krista.
 • Povolání k životu – základní Boží záměr s člověkem vycházející z jeho stvoření. Život sám o sobě je velkým darem. Člověk je povolán k životu s Bohem a naplňování každého okamžiku láskou.
 • Řeholní zasvěcený život – povolání k životu ve společenství, které se vyznačuje konkrétní spiritualitou. Zahrnuje odevzdání se Bohu skrze sliby čistoty, chudoby a poslušnosti.
 • Spiritualita – podoba duchovního směřování k Bohu.
 • Životní stav – zvolený způsob následování Krista (v manželství, kněžství, ...).

Svědectví

Jsou v životě věci, na které sami nestačíme. V té chvíli oceníme pomoc bližních.

Kdo jsme

Jsme členové Národního týmu pastorace povolání v rámci římskokatolické církve a zastupujeme ty, kteří doprovázejí mladé lidi na cestě rozlišování povolání. Tyto webové stránky mají poskytnout základní informace těm, kteří se o své povolání zajímají o své povolání a ve svém hledání by se chtěli lépe zorientovat.